PCOB Driebergen

Van de voorzitter (uit de Nieuwsbrief van oktober 2018): 
Belangenbehartiging
Tijdens de ledenbijeenkomst van 10 september heb ik een brief van onze ledenraadsleden voorgelezen.
In deze brief komt duidelijk de onvrede naar voren over de huidige gang van zaken met betrekking tot de fusie/federatie KBO-PCOB. Met name de grondslag van de ‘nieuwe’ vereniging is een heikel punt. Deze brief is ook besproken op ons Regio 1 overleg. Regio 1 van de provincie Utrecht bestaat uit de afdelingen: Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn/Maarsbergen, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal.

De inhoud van de brief gaf veel stof tot discussie: van behoudend ‘zo was het en zo moet het blijven met veel kerkse invloed’ tot progressief ‘we leven in een andere tijd en samenleving en er zijn andere behoeftes en belangen’.

Mensen in de leeftijd van 55/60+ moeten zich aangesproken voelen door een organisatie waarin zij zich kunnen herkennen en die opkomt voor hun belangen.

De afdelingen van Regio 1 hebben kenbaar gemaakt, dat hun vertegenwoordigers in de Ledenraad zich sterk moeten maken voor een christelijke belangenbehartiger! De weg naar de ‘nieuwe’ organisatie zit nog vol voetangels en klemmen. Een kerkelijke richtingenstrijd dienen we achter ons te laten.

Ondertussen zitten wij in het Driebergse niet stil. Er is een agendacommissie samengesteld met 2 bestuursleden KBO en 2 (oud-) bestuursleden PCOB. Deze commissie zal de gezamenlijke vergaderingen van KBO en PCOB gaan voorbereiden. Al ‘werkende weg’ proberen we tot een verdergaande samenwerking te komen.

De gezamenlijke activiteiten: voorlichting zorgverzekering, koken (in november) en kerstdiner (in december) zijn in voorbereiding.

Arie Kliphuis, voorzitter