PCOB Driebergen

De commissie Wonen van het Seniorenplatform
In de afgelopen periode heeft de Commissie Wonen vooral ambtelijk contact gehad met de gemeente.
Zo heeft onze commissie samen met Woon Advies Commissie Utrechtse Heuvelrug meegedacht bij het opstellen van de Nota Richtlijnen levensloopbestendig (ver)bouwen en van de Ontwerpwijzer, die door particulieren gebruikt kan worden om de woning levensloopbestendig aan te passen. Inmiddels zijn deze 2 documenten vastgesteld door het college.
Het is nu van belang bekendheid te geven aan deze Nota’s bij de met name oudere bevolking met als doel hen te motiveren tijdig na te denken over de gewenste toekomstige woonsituatie. Deze richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel.
Het is het plan om begin 2019 in de verschillende dorpen vijf bewustwordings-bijeenkomsten te houden over dit onderwerp ‘Mijn huis op maat’. De gemeente organiseert deze bijeenkomsten in samenspraak met onze commissie.
De gemeente is bezig met het actualiseren van de huidige Woonvisie. Onze commissie heeft al in de beginfase een brief naar het College gestuurd met haar wensen.

Onze belangrijkste wensen, die wij graag terug zouden willen zien in de nieuwe Woonvisie, zijn:
- Bij toewijzing nieuwbouw en/of sociale woningen voorrang geven aan eigen inwoners.
- Meer sociale en middeldure woningen realiseren, die bij voorkeur (ten dele) levensloopbestendig zijn
- Naast de Blijverslening ook de Verzilverlening als gemeente mogelijk maken. Dat is een lening waarbij voor de financiering gebruik gemaakt wordt van de overwaarde van de woning.

In de nieuwe Woonvisie wordt gemeld dat de gemeente bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie o.a. gebruik heeft gemaakt van de resultaten van het onderzoek naar de woonwensen van 55-plussers, dat onze commissie in januari 2018 heeft gehouden onder de lokale makelaars. Een aantal aanbevelingen uit ons onderzoek heeft de gemeente dan ook meegenomen.
Tijdens de inspraak over de Woonvisie werd de vraag gesteld of senioren met een grote woning bereid zijn hun woning op te splitsen en te delen met andere bewoners.
Op deze vraag kon door onze commissie geen antwoord worden gegeven.

Hebt u ideeën voor het Seniorenplatform en/of de Commissie Wonen, laat het ons weten via de mail: wijngaem@xs4all.nl