PCOB Driebergen

Doelstelling van de Commissie Zorg en Welzijn van het Seniorenplatform
Het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het seniorenbeleid en komt op voor de belangen van alle Senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De commissie Zorg en Welzijn onderhoudt contacten met organisaties die op het gebied van senioren actief zijn zoals buurthuizen, sociale dorpsteams, welzijnswerk, zorgaanbieders, vrijwilligers. Verder is de commissie Zorg en Welzijn nauw betrokken bij het beleidsplan van de WMO. De commissie Zorg en Welzijn participeert bij het overleg van de onderstaande zaken.

Aandachtspunten in 2018-2020:
- Welke dilemma’s komen we tegen als het gaat om toenemende taken op WMO gebied en afnemen van middelen die daarvoor beschikbaar zijn. We blijven deze vragen voorleggen aan de gemeente.
- Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg: bij de gemeente of de inwoners zelf? Aandacht blijven vragen voor senioren die dit niet zelf kunnen en bepleiten dat er kwalitatieve zorg wordt geleverd.
- Mantelzorgers en vrijwilligers. Wat mag men verwachten, hoe blijft er een goede combinatie van professionele zorg en informele zorg. Door te participeren in de verschillende overlegvormen die georganiseerd worden in de dorpen willen we dit in de gaten houden.
- Kijken inwoners naar elkaar om? Oudere inwoners vinden het logisch om bij elkaar een oogje in het zeil te houden. Jongere daarentegen kennen dit soort afspraken minder.
- Veel inwoners geven aan het lastig te vinden om hulp te vragen aan de buren. Dit blijft de komende jaren een aandachtspunt.
- Van belang is om bekendheid te blijven geven aan senioren over het verkrijgen van informatie over het aanbod op het gebied van Zorg en Welzijn. Men kan gebruik maken van de Vrijwillige Ouderenadviseurs van de plaatselijke seniorenverenigingen.
- Daarnaast is de commissie Zorg en Welzijn bezorgd over de bezuinigingen die het Rijk de gemeente oplegt en participeert in het overleg dat de gemeente hierover organiseert.
- In de bijeenkomsten van Ketenzorg Dementie participeert de commissie Zorg en Welzijn met als doel goede en kwalitatieve, maar ook doelmatige zorg te leveren. De zorgverzekeraars vinden het van essentieel belang dat er een sterke ketenorganisatie ontstaat.
- De commissie zal investeren in een goed contact met de Sociale Dorpsteams.

En nu nog dit: de commissie Z&W werkt met vrijwilligers, natuurlijk! Maar als niemand aantreedt om mee te helpen blijft er van Z&W niet veel over.
Voorzitter Arie Kliphuis (0343-539339; a.kliphuis@ziggo.nl) wil graag verder met dit belangrijke werk.
Neem contact met hem op of vraag nadere informatie.