PCOB Driebergen

Belastingaangifte over 2017
De leden van de PCOB-afdeling Driebergen kunnen ook nu weer een beroep doen op hulp bij het invullen van de aangifte van de inkomstenbelasting 2017. Tevens wordt ook nagegaan of men in aanmerking komt voor Zorg- en/of Huurtoeslag.
Onze afdeling van de PCOB heeft een zestal zogenaamde HUBA’s (Hulp Belasting Aangifte), te weten:
- Brand van den Berg, Buntlaan 49. 3971XJ, tel.nr. 514793
- Ab Hemeltjen, Valentijn 11, 3972XJ, tel.nr. 759768
- Henk Hurenkamp, Faunalaan 197, 3972PP, tel.nr. 514600
- Ben Mulder, Oranjelaan 20, 3971HG, tel.nr. 532556
- Mees Visser, Park Sparrendaal 39, 3971SL, tel.nr 516316
- Dick Vlot, Lindelaan 28, 3971HB. Tel.nr. 516137

Vorig jaar heeft bovengenoemd team ruim 100 keer hulp verleend aan leden van onze PCOB-afdeling Driebergen bij het invullen van de aangifte 2016.
T.o.v. vorig jaar zal de werkwijze voor dit jaar iets anders zijn. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst zelf wordt gebruikt. Om daarvan gebruik te maken moet gewerkt worden met de DIGID-code van degene die aangifte moet doen. Maar dit kan ook door de HUBA gedaan worden als hij gemachtigd wordt.
Voor alle leden die vorig jaar door één van de bovengenoemde HUBA’s geholpen zijn en ook nu weer gebruik van hen willen maken, wordt de machtigingscode al aangevraagd.
De machtigingscode wordt door de Belastingdienst aan u toegezonden en u dient die code zelf aan de HUBA te overhandigen.
De HUBA heeft de machtigingscode nodig om uw aangifte te kunnen doen. Deze code is alleen geldig voor de aangifte van het betreffende jaar. Geef nooit uw DIGID aan iemand anders. Ook niet aan een HUBA.

Wie komen in aanmerking voor hulp?
De service is bestemd voor de leden van de KBO-PCOB; alleen voor gepensioneerde leden.
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
- voor alleenstaande tot € 35.000;
- voor gehuwden/samenwonenden tot € 50.000.
De aangifte moet een zogenaamde eenvoudige aangifte zijn: alleen posten die verwerkt kunnen worden in Box 1 en Box 3.

Overige afspraken.
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat het PCOB-lid de gemaakte kosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten vergoedt aan de HUBA. De kostenvergoeding is vastgesteld op € 12,- per adres.
De HUBA legitimeert zich gevraagd en ongevraagd met een identiteitsbewijs.
De HUBA is gehouden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte informatie mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel.
Het PCOB-lid is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar belastingaangifte en/of aanvraag huur- en zorgtoeslag. Dit wordt ook nog vastgelegd in de zogenaamde Meegeefbrief.
De HUBA verstrekt aan het PCOB-lid een kopie van de aangifte.

Leden die voor het eerst van onze hulp gebruik willen maken, kunnen zich aanmelden bij één van de bovenstaande HUBA’s. Dan hoort u van hem wie bij u langs komt om u te helpen bij de aangifte. Daarna wordt door de HUBA voor u ook een machtigingscode aangevraagd.