PCOB Driebergen

Mantelzorg
N.a.v. recent gesprek van het Seniorenplatform met wethouder Hans Nijhof ontvingen we informatie over mantelzorgers.

Mantelzorgers
Een mantelzorger is iemand die onbetaald hulp verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Het moet daarbij gaan om hulp die de gebruikelijke hulp overstijgt. Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.
Mantelzorgers leveren een fundamentele bijdrage aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van kwetsbare burgers. De mantelzorger is in dat opzicht een belangrijke partner in het lokale zorg- en gezondheidsbeleid, gericht op de bevordering van de gezondheid en het stimuleren van maatschappelijke participatie van de zorgvrager.

Mantelzorgcompliment
De gemeente Utrechtse Heuvelrug waardeert de vaak zware taak van mantelzorgers en als blijk van die waardering wil zij mantelzorgers daarom jaarlijks een compliment maken in de vorm van VVV-bonnen of een uitje met rondleiding.
Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam in het dorp van degene voor wie u zorgt.
Het mantelzorgcompliment wordt toegekend aan de cliënt, die zelf bepaalt aan wie hij/zij het compliment uitreikt.

Financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers met een laag inkomen
Mantelzorgers met een laag inkomen (maximaal 120% van het minimumloon) en aantoonbaar hoge kosten in verband met het verlenen van mantelzorg, kunnen een beroep doen op een financiële tegemoetkoming van € 100,- per jaar.
Hiervoor dient u een volledig ingevuld ‘Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming mantelzorgers’ met bewijsstukken in te dienen bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) in Zeist, die de uitvoering van deze regeling doet. De adresgegevens van de RDWI staan op het aanvraagformulier. U vindt het formulier op www.samenopdeheuvelrug.nl onder ‘mantelzorgregeling’.
De zorgvrager kan jaarlijks maar één mantelzorger aanwijzen die voor de financiële tegemoetkoming in aanmerking komt.